AardigZeker 'Het beste verzekering advies voor je materiele structuur'

Bel of App
Telefoon 0299-666677
Whatsapp 06-30393636
Adres
Brantjesstraat 58
1447PE Purmerend
A
Aanvangsdatum polis De aanvangsdatum van de polis is de datum wanneer de polis begint. Vanaf deze datum bent u dan verzekerd.
Aanhangsel Het aanhangsel is een document waarin een wijziging in de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd. Het aanhangsel is een aanvulling op het polisblad.
Aansprakelijkheidsverzekering Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u vergoedingen die u moet betalen aan anderen voor schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent. De verzekering dekt alleen ongelukken, geen schade die u expres hebt aangericht. Een aansprakelijkheidsverzekering – ook wel WA-verzekering genoemd – is verplicht voor wie een auto of motor koopt.
All-risk verzekering Een all-risk verzekering is een verzekeringstype dat dekking biedt tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, als gevolg van bijna alle risico’s. Ondanks de naam all-risk verzekering, is niet elk risico gedekt. Zorgt u daarom dat u vooraf goed weet wat de uitzonderingen zijn.
Assurantiebelasting Bij de meeste verzekeringen moet u boven op het premiebedrag 21% assurantiebelasting betalen. De verzekeraar brengt de assurantiebelasting bij u in rekening. Uitzonderingen zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.
Autoverzekering Er zijn drie gebruikelijke dekkingsvormen voor een autoverzekering. Verplicht is de WA-verzekering. Bovenop de WA verzekering kan de casco-verzekering komen, die andere schades dekt. Beperkt casco of mini-casco dekt schade door diefstal, brand, en dergelijke. Volledige casco of all-risk dekt daarbovenop ook nog een schade door aanrijdingen, ook wanneer die uw eigen schuld zijn.
B
Bouwjaar Dit is het jaar wanneer het voertuig voor het eerst op kenteken is gekomen. De maatschappij houdt “datum eerste toelating” aan. Let dus op; dit is niet het ‘modeljaar’.
Begunstigde De begunstigde is degene die volgens de verzekeringspolis gerechtigd is de verzekeringsuitkering in ontvangst te nemen. De begunstigde is meestal de verzekerde zelf.
Bonus/malus systeem Bij het bonus malus systeem daalt de premie (no-claim korting) naarmate u langer schadevrij hebt gereden en stijgt de premie als u schade heeft aangemeld.
C
Caravanverzekering Een caravanverzekering dekt schade aan of verlies van uw caravan en de vaste inventaris hiervan, zolang deze niet door uzelf is veroorzaakt.
Cascoverzekering Een cascoverzekering is een vorm van een autoverzekering. Een cascoverzekering dekt schade aan uw auto, motor of boot zelf. Accessoires of spullen in het voer- of vaartuig die zijn beschadigd, worden niet gedekt. Een cascoverzekering heeft 2 varianten, te weten een beperkt casco- of een volledige cascoverzekering.
Claim Een claim is een verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade die door de verzekering wordt gedekt.
D
Dagwaarde De dagwaarde is de waarde van een verzekerd object op het moment van schade. Vrijwel altijd minder dan de nieuwprijs van het object.
Dekking Met de dekking van een verzekering wordt aangegeven wat er verzekerd is en voor welk bedrag het verzekerd is.
Diefstalverzekering
Een diefstalverzekering is een verzekering die de schade dekt die het gevolg is van diefstal van het verzekerde object.
E
Eigen risico Met eigen risico wordt het deel aangegeven van de kosten dat u zelf moet betalen. Uiteraard hoeft u alleen eigen risico te betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen u verzekerd bent. Vaak kunt u het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen. Een hoger eigen risico betekent een lagere verzekeringspremie.
G
Groene kaart Een groene kaart is een internationaal bewijs van uw WA-verzekering.
H
Hoofdverzekerde
De hoofdverzekerde is degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Ieder ander die ook door de verzekering wordt gedekt (partner, kinderen), wordt meeverzekerde genoemd.
K
Klachteninstituut Verzekeringen KIFID Het Klachteninstituut Verzekeringen is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars of tussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken.
N
Nieuwwaarde De nieuwwaarde is het bedrag dat nodig is om eenzelfde soort artikel als het verzekerde object nieuw aan te kunnen schaffen.
Onderverzekering Er is sprake van onderverzekering, als het bedrag waarvoor men verzekerd is lager ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Er wordt bij onderverzekering dus altijd minder schadevergoeding uitbetaald dan de daadwerkelijk geleden schade.
Ongevallenverzekering Een ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen. Bij een ongevallenverzekering gaat het meestal om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.
Oververzekering U bent oververzekerd als het verzekerde bedrag hoger ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Wanneer u bent oververzekerd, zal nooit meer zal worden uitbetaald dan de werkelijk geleden schade. Bij oververzekering betaalt u dus een hogere premie dan nodig is.
P
Pakketpolis Een pakketpolis is een polis waarin meerdere, verschillende risico’s zijn verzekerd. Een pakketpolis is dus eigenlijk een combinatie van diverse polissen en wordt daarom ook wel een combinatiepolis genoemd.
Pleziervaartuig verzekering Een pleziervaartuigverzekering is een verzekering die dekking biedt bij verlies van, of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten.
Polis De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, welke is ondertekend door de verzekeraar. De verzekeraar is wettelijk verplicht voor elke afgesloten verzekering een polis op te stellen en toe te sturen.
Polisblad Het polisblad vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden. Op een polisblad staan o.a. het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.
Premie De premie is het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.
R
Roy Data Dit is een database waar de meeste maatschappijen mee werken. De oude verzekeringsmaatschappij zet hier uw opgebouwde schadevrije jaren in. De nieuwe maatschappij neemt deze over om u op de juiste korting in te schalen. Bijna iedere verzekeringsmaatschappij werkt met Roy Data. Echter, er zijn er nog een paar die werken met een originele Royementsverklaring.
Rechtsbijstandsverzekering Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die voor juridische ondersteuning zorgt als de verzekerde in een conflict terechtkomt. Bij een rechtsbijstandsverzekering komen de kosten van de procedure voor rekening van de verzekeraar.
S
Schadevrije jaren De no-claim korting wordt o.a. opgebouwd door schadevrije jaren. Deze bouwt u op wanneer u een voertuig in de verzekering heeft gehad en waarmee u geen schuldschade heeft gereden.
De (nieuwe) verzekeringsmaatschappij neemt alleen de daadwerkelijk opgebouwde schadevrije jaren over en NIET de korting of de trede waar u op dat moment op staat.
Schorsen Indien u uw voertuig heeft verkocht of het kenteken heeft laten schorsen, heeft u de mogelijk om de polis te laten schorsen. Dit houdt in dat de polis niet meer doorloopt. De door u teveel betaalde premie blijft gereserveerd staan voor het volgende voertuig dat op dezelfde polis komt. In tegenstelling tot het royeren van de verzekering blijft het kortingspercentage drie jaar geldig!
Schadeverzekering Een schadeverzekering is een verzekering die het risico op een eventuele schade afdekt. Dit kan schade zijn aan uw bezittingen, maar ook financiële schade die ontstaat als u bijvoorbeeld niet meer zou kunnen werken. Onder een schadeverzekering vallen onder meer de woonhuis-, opstal en inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de motorverzekering en de autoverzekering.
U
Uitsluiting Het woord uitsluiting heeft in de verzekeringswereld betrekking op situaties waarin een verzekering niet geldig is. Dat kan zijn omdat bepaalde zaken niet door de verzekering worden gedekt, maar bijvoorbeeld ook omdat ze al door een andere verzekering worden gedekt.
V
Verzekeraar Een verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking. Een ander woord voor verzekeraar  is verzekeringsmaatschappij.
Verzekerd bedrag Het verzekerd bedrag is de hoogte van de verzekeringsuitkering of het (maximum)bedrag waarvoor iets verzekerd is.
Verzekerde De verzekerde is degene die zich tegen bepaalde risico’s, gespecificeerd in de verzekeringspolis, heeft laten verzekeren bij een verzekeraar.
Verzekeringsplicht De verzekeringsverplichting is een verplichting om zich voor een bepaalde zaak te laten verzekeren. In Nederland zijn twee verzekeringen verplicht: de basisverzekering tegen ziektekosten en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor wie een auto, motor, brommer of snorfiets heeft.
Verzekeringsvoorwaarden In de verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald onder welke condities de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en verzekerde zijn.
W
Winterstop Gedurende de winterperiode is schade die in verband staan met het gebruik van de motor niet verzekerd. Verdere schade tijdens de stalling van de motor is wel verzekerd, mits er voor deze dekking is gekozen.
Productwijzers verzekeraars
Waarvoor ben je precies verzekerd?
Wat zijn de algemene voorwaarden?
Wat is je opzegtermijn?


Hierin vindt je informatie over verzekeringen.
Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken.
Zoek je een verzekering, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel.
Ze geven je een idee of de verzekering doet wat je ervan verwacht. En of je die ook echt nodig hebt.
Productwijzers op deze website bevatten algemene informatie over verzekeringen.
Iedere verzekeraar heeft haar exacte polisvoorwaarden.

Het heeft dus zin producten van verzekeraars ook op dat punt te vergelijken!